Ustawa o Prawie Zamówień Publicznych – zasady, które musisz znać

Redakcja

19 grudnia, 2023
Ogólne zasady zamówień publicznych działają w celu zapewnienia, że procesy te są sprawiedliwe dla wszystkich zaangażowanych stron.

Uprawnienia i obowiązki stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Obowiązki umowne stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określają przepisy prawa, które mają na celu przede wszystkim ochronę obu stron umowy. Poniższy artykuł bardzo szczegółowo omawia te obowiązki i prawa:
  • Art. 91-2 Regulamin udzielania zamówień publicznych Zamówienie jest realizowane wyłącznie ze względu na interes publiczny lub inne podstawy prawne określone w ustawie.
  • Art. 106 Żadne zobowiązanie nie może wynikać z umów dotyczących kar umownych ani z umów, które nie weszły w życie.
  • Art. 107 Odpowiedzialność wykonawcy za szkody wyrządzone przy wykonywaniu umowy. Jeżeli organ wykonawczy dopuścił się rażącego niedbalstwa, ponosi odpowiedzialność na podstawie tego przepisu, ale tylko wtedy, gdy w wyniku tego poniósł szkodę.

Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Celem kryteriów oceny ofert jest przedstawienie bardziej ogólnego wyjaśnienia tego, co będzie się działo podczas procesu składania ofert. Prawo zamówień publicznych jest zorganizowane wokół tych podstawowych zasad i nie pozwala na żadne odstępstwa od nich, dlatego ważne jest, abyś zrozumiał, jak one działają, aby uniknąć później potencjalnych problemów. Poniższa lista zawiera kilka przykładów:
  • Specyfikacje przetargowe (zarys, a następnie szczegółowe instrukcje)
  • Terminy składania ofert/przedłużenia terminów.
Jednym ze sposobów zapobiegania opóźnieniom w zamówieniach publicznych jest składanie ofert w wyznaczonym terminie, aby uniknąć wykonywania prac po upływie przedłużonego czasu. Innym sposobem jest to, aby firmy i organizacje realizujące projekty związane z zamówieniami publicznymi, a także wykonawcy pracujący nad takimi kontraktami, dobrze rozumieli, co należy zrobić, gdy zbliżają się terminy. Obejmuje to planowanie, jakie metody będą musiały być zastosowane na osi czasu ich projektu, aby mogli zapewnić terminową realizację.

Rodzaje umów w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne w Polsce składają się z kilku rodzajów umów.
  • Zamówienia publiczne w trybie aukcji konkurencyjnej, która ma miejsce, gdy organ publiczny publikuje zaproszenie do składania ofert, które muszą być złożone w określonym czasie, a opublikowane warunki zamówienia są określone.
  • Procedura prekwalifikacji – ten typ obejmuje ogłoszenia o prekwalifikacji wydawane firmom, które mogą składać swoje oferty drogą elektroniczną przed opublikowaniem zaproszenia do składania ofert (RFP).
  • Udzielanie zamówień na roboty budowlane w trybie bezpośrednich negocjacji pomiędzy wykonawcami/oferentami, którzy złożą oferty w cenach stałych, nieprzekraczających ustalonych pułapów cenowych, określonych zgodnie z metodami kalkulacji kosztów zawartymi w specyfikacjach poszczególnych przypadków (tylko w przypadku, gdy nie ustalono limitu wartości szacunkowej za metr kwadratowy), wraz z uzgodnieniami dokonanymi w ramach oczekiwanych cen jednostkowych uzgodnionych na etapie planowania przed rozpoczęciem robót.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zamówienia publiczne są jedną z najważniejszych operacji w firmie. Procedura zamówień publicznych kładzie nacisk na standard i prawa, które są przestrzegane przez agencje rządowe, aby zapewnić, że wszystkie ich transakcje są ponad planem. Obejmuje ona otwarte przetargi, procedury prekwalifikacji dla wykonawców/podwykonawców/partnerów.

Zasady udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to proces, w ramach którego agencja publiczna, sponsor projektu lub rząd podejmuje decyzje o zakupie towarów i usług. Zasady zamówień publicznych obejmują: przejrzystość, niedyskryminację na korzyść lokalnych dostawców (osób prawnych), zgodność z przepisami dotyczącymi prawa konkurencji i uczciwymi umowami handlowymi, pierwszeństwo dla małych przedsiębiorstw (prawowitych dostawców), konkurencyjne procedury przetargowe w celu udzielenia zamówień w oparciu o przejrzyste kryteria, które nie podlegają uznaniu.

Polecane: