Zarejestruj się | Data: 17 Styczeń 2018r. | Godzina 07:46

Ustawa PZP

A | A | A

 

USTAWA

 z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

 (tekst jednolity)

 

DZIAŁ I

Przepisy ogólne 

                              Rozdział 1 Przedmiot regulacji   (art. 1 - art. 6a)

                              Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień   (art. 7 - art. 10)                                 

                              Rozdział 3 Ogłoszenia   (art. 11 - art. 13)   

DZIAŁ II

Postępowanie o udzielenie zamówienia

                              Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy   (art. 14 - art. 28) 

                              Rozdział 2 Przygotowanie postępowania   (art. 29 - art. 38)

                              Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień                

                                                Oddział 1 Przetarg nieograniczony   (art. 39 - art. 46)  

                                                Oddział 2 Przetarg ograniczony   (art. 47 - art. 53)

                                                Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem   (art. 54 - art. 60)

                                                Oddział 3a Dialog konkurencyjny   (art. 60a - art. 60e)

                                                Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia   (art. 61 - art. 65)

                                                Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki   (art. 66 - art. 68)

                                                Oddział 6 Zapytanie o cenę   (art. 69 - art. 73)

                                                Oddział 7 Licytacja elektroniczna   (art. 74 - art. 81)

                              Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty   (art. 82 - art. 95)

                              Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań   (art. 96 - art. 98)

DZIAŁ III

Przepisy szczególne

                              Rozdział 1 Umowy ramowe   (art. 99 - art. 101)

                              Rozdział 2 Dynamiczny system zakupów   (art. 102 - art. 109)

                              Rozdział 3 Konkurs   (art. 110 - art. 127)   

                              Rozdział 4 Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

                                                (art. 128 - art. 131)

                              Rozdział 5 Zamówienia sektorowe   (art. 132 - art. 138f)

DZIAŁ IV

Umowy w sprawach zamówień publicznych (art. 139 - art 151a)

DZIAŁ V

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

                              Rozdział 1 Zakres działania   (art. 152 - art. 156)

                              Rozdział 2 Rada Zamówień Publicznych   (art. 157 - art. 160)

                              Rozdział 3 Kontrola udzielania zamówień   

                                             Oddział 1 Przepisy ogólne   (art. 161 - art. 164)

                                             Oddział 2 Kontrola doraźna   (art. 165 - art. 168)

                                             Oddział 3 Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii                                                              Europejskiej   (art. 169 - art. 171a)

                              Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza   (art. 172 - 176a)

                              Rozdział 5 (uchylony)

 DZIAŁ VI

Środki ochrony prawnej

                              Rozdział 1 Przepisy wspólne   (art. 179)

                              Rozdział 2 Odwołanie   (art. 180 - art. 198)

                              Rozdział 3 Skarga do sądu   (art. 198a - art. 198g)

DZIAŁ VII

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy   (art. 199 - art. 203)

DZIAŁ VIII

Zmiany w przepisach obowiązujących   (art. 204 - art. 219)

DZIAŁ IX   

Przepisy końcowe i przejściowe   (art. 220 - art. 227)

 

 

 


 USTAWA

Prawo zamówień publicznych

 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) – tekst jednolity

 

Źródło:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001020 (strona otwiera się w nowym oknie) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002164  (strona otwiera się w nowym oknie) 

 

Powyższy tekst ustawy nie jest źródłem prawa, lecz stanowi jedynie materiał o charakterze informacyjnym.