Zarejestruj się | Data: 17 Styczeń 2018r. | Godzina 07:46

Regulamin InformatorPrzetargowy.pl

A | A | A

Regulamin obowiązuje od dn. 5.01.2017 r.

Regulamin do pobrania .doc

 

Wstęp
Artykuł 1. Definicje
Artykuł 2. Warunki uczestnictwa w Serwisie
Artykuł 3. Warunki zawierania umów i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów
Artykuł 4. Zakres usług objętych regulaminem
Artykuł 5. Techniczne warunki korzystania z Serwisu
Artykuł 6. Warunki dodawania ogłoszeń
Artykuł 7. Odpowiedzialność
Artykuł 8. Prawa i obowiązki
Artykuł 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
Artykuł 10. Opłaty
Artykuł 11. Polityka prywatności
Artykuł 12. Postanowienia końcowe

 

W wielkim skrócie przedstawiamy podstawowe zasady wynikające z Regulaminu Serwisu:
Niżej wymienione usługi są płatne i rozliczane za dany okres abonamentowy: 1, 6 lub 12 miesięcy.
Abonament nie jest przedłużany automatycznie i Użytkownik nie jest zobowiązany do jego przedłużenia.

Usługi płatne:
- Dostęp do przetargów i wyników przetargów
- Raport z przetargami na pocztę email

Usługi bonusowe stanowiące dodatek do powyższych:
- Radar przetargowy
- Profesjonalna wizytówka Wykonawcy

Użytkownikiem Serwisu może być tylko podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

 

Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy teleinformatycznej (serwisu przetargowego), funkcjonującej pod domeną http://informatorprzetargowy.pl, przesyłania informacji handlowej, korzystania z zasobów zgromadzonych w Serwisie oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych w inny sposób przez firmę Moran z siedzibą w Jaczowie, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę Moran za pośrednictwem innych domen internetowych, niż poprzez domenę: http://informatorprzetargowy.pl


Artykuł 1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Administrator - właściciel Serwisu i osoby wyznaczone przez właściciela Serwisu zajmujące się funkcjonowaniem całego Serwisu od strony technicznej i informatycznej oraz odpowiedzialne za kontakt z Klientem za pomocą formularza kontaktowego.

b. Adresy elektroniczne - adresy email pozyskane przez Moran przy pomocy formularzy zamieszczonych w Serwisie oraz w drodze prowadzonej korespondencji, w szczególności dotyczącej wysyłki "newsletterów" oraz udziału w konkursach organizowanych przez Portal.

c. Cennik Usług - (zwany dalej Cennikiem) - przez Cennik należy rozumieć dostępną na stronie internetowej Serwisu, jak i w Załączniku nr 1 do Regulaminu aktualną taryfę Usług Serwisu, obejmująca Usługi płatne, które są świadczone przez Usługodawcę na podstawie Umowy.

d. Dane - treści, w szczególności informacje, wpisy, które są umieszczane w Serwisie.

e. Dane Osobowe - Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, "za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej". Zakresem przedmiotowym ustawy o ochronie danych osobowych objęte są wyłącznie dane dotyczące osób fizycznych. Jej przepisów nie stosuje się do przetwarzania informacji o innych podmiotach, w szczególności o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ. U. Nr 173, poz. 1807) w takim zakresie, w jakim dane te identyfikują podmiot w obrocie gospodarczym i ściśle wiążą się z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

f. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Usługobiorcy, ustalany samodzielnie przez Usługobiorcę podczas procesu Rejestracji.

g. Moran - "Moran", firma z siedzibą w Jaczowie, 67-205 Głogów, ul. Smardzowska 7, NIP: 693-209-26- 24, REGON: 142567202.

h. Konto - strona/przestrzeń Serwerowa Serwisu, udostępniona Usługobiorcy, na której Usługobiorca może m.in. zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Moran na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Usługobiorcy. Konto jest prowadzone dla Usługobiorcy przez Moran pod unikalną nazwą ("Login". W górnej części Portalu w okienku logowania nazwa używana zamiast "Login" to "Użytkownik:").

i. Koszyk dostępnych Usług:
i.1) Usługa dostępu do ogłoszeń - stworzenie przez Usługodawcę warunków dostępu do informacji o zamieszczonych w Serwisie ogłoszeniach przez okres czasu określony przez Użytkownika podczas składania Zamówienia, a także kryteriach wybranych przez Usługobiorcę w panelu Konta, które określać będą rodzaj ogłoszeń jakie Usługobiorca będzie mógł otrzymywać na wskazane przez siebie adresy email.

i.2) Wizytówka - usługa zamieszczenia w Serwisie wizytówki swojej działalności na okres określony przez Użytkownika podczas składania Zamówienia.

i.3) Radar Przetargowy - usługa dostępu do narzędzia analizy rynku zamówień publicznych.

i.4) Usługa emisji reklamy - zasady korzystania z tej usługi zostały uregulowane w "Regulaminie zlecenia emisji reklam".

j. Kwota do zapłaty za Usługę - kwota wyliczona na podstawie cennika Usług, a obciążająca Usługobiorcę, wyszczególniona na etapie procesu składania Zamówienia.
Przez dokonanie zapłaty rozumie się jej wpływ na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę, o ile nie ustalono inaczej.

k. Login - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta lub Konta Usługobiorcy, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji, umożliwiający późniejszą identyfikację zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.

l. Odwiedzający, Gość - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania odwiedzająca strony Serwisu zarówno te, które wymagają zalogowania na stronach Serwisu jak i również strony nie wymagające logowania. Odwiedzający i Gość to określenia równoznaczne i używane zamiennie.


m. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

n. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta za pomocą formularza dostępnego na stroniehttp://www.InformatorPrzetargowy.pl/rejestracja_html .

o. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Moran, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

p. Serwis/Portal - internetowa platforma informatyczno-informacyjna utworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikom oraz Reklamodawcom m.in. zamieszczanie ogłoszeń, wizytówek działalności, reklam i informacji, a także korzystanie z mechanizmów wyszukiwania dostępnym pod adresem internetowym www.InformatorPrzetargowy.pl.

r. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, z wyłączeniem dodawania ogłoszeń do Serwisu za pomocą formularza zamieszczonego w Serwisie (z zastrzeżeniem Artykułu 6), na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody.

s. Umowa - (zwana dalej jako "Umowa") umowa o świadczenie w Usług Płatnych oraz Usług Bezpłatnych zawarta pomiędzy osobą trzecią a Moran.

t. Umowa o świadczenie Usług Płatnych - (zwana dalej jako "Umowa OSUP") - umowa o świadczenie Płatnych Usług drogą elektroniczną zawarta między Moran a osobą trzecią w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie, której integralne części stanowią Cennik oraz opcjonalnie regulamin dla aktualnie obowiązującej promocji lub "Regulamin zlecenia emisji reklam" jeśli zamówiona Usługa dotyczy emisji reklamy w Serwisie. Na podstawie Umowy OSUP Moran zobowiązuje się wobec osoby trzeciej do świadczenia usług wybranych przez Użytkownika z Koszyka Dostępnych Usług, a osoba trzecia zobowiązuje się zapłacić dla Moran cenę za korzystanie z powyższych Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

u. Usługa Bezpłatna - wszelkie świadczenia Serwisu świadczone dla Użytkowników bez pobierania opłat przez Moran, w tym w szczególności: usługa wyszukiwania orzeczeń, usługa wyszukiwania wizytówek.

v. Usługa Płatna - (zwana dalej jako "Usługa") wszelkie świadczenia Serwisu na rzecz Usługobiorcy wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności: zamieszczenie w Serwisie profesjonalnej wizytówki firmy, ogłoszenia; emisja reklamy na stronach Serwisu, przy czym usługę emisji reklamy reguluje odrębny Regulamin, zwany dalej jako "Regulamin zlecenia emisji reklam"). Usługobiorca zawierając Umowę na świadczenie Usługi zamieszczenia wizytówki firmy lub innego ogłoszenia w Serwisie wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez innych Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej oraz podanych danych kontaktowych.

w. Usługobiorca - osoba fizyczna prowadząca lub nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Serwisie i/lub korzystająca z płatnych usług świadczonych przez Serwis.

x. Użytkownik - każda Osoba, która korzysta z Serwisu. Użytkownikiem jest zarówno Usługobiorca jak i Odwiedzający.

y. Zamówienie Usługi - (zwane dalej jako "Zamówienie") - dokument (wyświetlany w wersji elektronicznej na etapie składania Zamówienia), do którego załącznikiem jest niniejszy Regulamin. Zamówienie zawiera między innymi:
y1. ilość zamawianych Usług (np. okres abonamentowy),
y2. cenę jednostkową Usługi,
y3. wartość zamawianych Usług.


Artykuł 2. Warunki uczestnictwa w Serwisie

2.1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.

2.3. Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Portalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Portalu, może dokonać Osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. Użytkownikiem Portalu może być także osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jednakże ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownicy, którzy chcą założyć Konto powinni w celu Rejestracji wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem http://www.InformatorPrzetargowy.pl/rejestracja.html poprzez podanie niżej wymienionych danych:
a. Nazwa Użytkownika (Login),
b. Hasło,
c. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej wraz z adresem E-mail,

2.4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji (kliknięcie w podany link) dochodzi do zawarcia Umowy na czas nieokreślony pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Moran, której przedmiotem są Usługi Bezpłatne. Jeżeli w późniejszym czasie dochodzi do zawarcia Umowy na Usługi Płatne pomiędzy Moran a Użytkownikiem to Umowa jest zawierana na określony czas lub na czas wykonania przez Moran świadczenia w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji Moran tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (Loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu nazwy Użytkownika i hasła (logowanie). Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przydzielonego mu hasła dającego dostęp do Usług Płatnych. W przypadku zgubienia lub ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o zaistniałym zdarzeniu.

2.6. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Prawidłowo przeprowadzona Rejestracja prowadzi do utworzenia i aktywacji Konta. Utworzenie Konta przez Użytkownika nie oznacza jego automatycznego zobowiązania do korzystania z Usług Płatnych.

2.7. Moran jest zobowiązane do otrzymania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na podany adres elektroniczny Użytkownika. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez Rejestrację o której mowa w pkt. 2.4., i pkt. 2.5 jak również poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie "newslettera" poprzez zapisanie się na niego w zakładce "Zapisz się na newslettera"http://www.informatorprzetargowy.pl/newsletter.html lub poprzez wyrażenie chęci wzięcia udziału w konkursach, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

 

 

Artykuł 3. Warunki zawierania umów i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

3.0 Zamówienie złożone przez zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika jest tożsame z zaakceptowaniem warunków świadczenia Usług, zawartych w niniejszym Regulaminie, Zamówieniu i Cenniku aktualnym w dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

3.1. Okresem Umownym jest czas trwania Umowy OSUP, którego początek stanowi dzień zawarcia Umowy OSUP, a koniec dzień, którego cyfrowe oznaczenie w następnym kwartale, półroczu lub roku kalendarzowym jest zgodne z dniem zawarcia Umowy OSUP w zależności od zamawianej Usługi. Wyłącza się z postanowień pkt. 3.1 warunki dotyczące czasu trwania Umowy na świadczenie Usługi reklamy w Serwisie - warunki te są uzgadniane przez Strony Umowy i określane dla każdej takiej Umowy z osobna.

3.2. Rezygnacja Użytkownika z korzystania z Usług Serwisu lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, przed upływem okresu, na który została wykupiona Usługa, nie powoduje zwrotu wniesionej opłaty, jednakże każdy Użytkownik , z wyjątkiem tych Użytkowników, którz korzystali z bezpłatnego okresu testowego, ma możliwość dokonania rezygnacji w okresie 10 dni od dnia aktywacji dostępu do usługi.

3.3. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3.2, jeśli dotyczy Usługobiorcy, jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy OSUP .

3.4. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi Płatnej:
a.) pierwszego dnia okresu, za który Usługobiorca nie dokonał zapłaty za usługę,
b.) niezwłocznie, w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.
Dalszy dostęp do korzystania z Usługi uwarunkowany jest ustąpieniem przyczyny jej zawieszenia.

3.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i inne problemy związane z płatnościami, wynikające z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatorów internetowych, itp.

3.6. Użytkownik może zlecić Administratorowi, bez podania przyczyny, skasowanie swojego Konta. By to zrobić, wystarczy wysłać ze swojego adresu e-mail, podanego w Formularzu Rejestracyjnym jako adres email osoby zgłaszającej konto, wiadomość do Administratora zatytułowaną "Rezygnacja z konta Użytkownika" wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby, która jest autorem tej wiadomości. Skasowanie Konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

3.7. Umowa może zostać rozwiązana przez Moran poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:
a. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub Moran,
b. umieszczenia treści obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
c. otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika,
d. kierowania do innych Usługobiorców treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.

3.8. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać modyfikacjom. Informacje o modyfikacjach są publikowane w Serwisie i nie stanowią zmiany Regulaminu. Usługobiorca, wykupując Usługę "Profesjonalna wizytówka firmy" lub "Dostęp do ogłoszeń + profesjonalna wizytówka firmy" jest świadomy i akceptuje to, iż Administrator dokonuje każdorazowo akceptacji zmian w wizytówce dokonywanych przez Usługobiorcę. Usługobiorca o akceptacji wizytówki przez Administratora zostanie powiadomiony drogą mailową na adres email wskazany podczas Rejestracji jako adres email osoby zgłaszającej konto. Usługobiorca, wykupując Usługę "Dostęp do przetargów" lub "Profesjonalna wizytówka firmy" lub "Dostęp do ogłoszeń + profesjonalna wizytówka firmy" jest świadomy i akceptuje to, iż Administrator może w każdej chwili zmienić zakres funkcjonalny oraz wygląd sprzedanych usług.

 

 

Artykuł 4. Zakres usług objętych regulaminem

4.1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone poprzez Serwis:
a. świadczenie przez Serwis Usług związanych z obsługą Umowy oraz usług służących zawarciu takiej Umowy,
b. wysyłanie „newsletterów" na podstawie danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub w miejscu przeznaczonym do zapisania się Użytkownika na otrzymywanie "newsletterów", których wypełnienie stanowi jednocześnie złożenie zamówienie na otrzymywanie takich Usług oraz akceptację Regulaminu,
c. Usługi Bezpłatne.

 

Artykuł 5. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

5.1. Prowadzenie przez Moran Serwisu obejmuje przede wszystkim:
a. stworzenie platformy informatyczno-informacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie przez Serwis Bazy Kont, umożliwiającej zamieszczanie ogłoszeń, wizytówek firm, a także,
b. udostępnianie przez Serwis przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Usługobiorcę Danych, a także,
c. świadczenie Usług Bezpłatnych oraz Usług Płatnych.

Czasem właściwym dla Serwisu jest czas właściwy dla terytorium Polski;

5.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail z zastrzeżeniem pkt. 5.3. niniejszego artykułu.

5.3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Serwisu treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów teleinformatycznych innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika następujących działań :
a. wykorzystywanie mechanizmów mogących zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest:
a1. wczytywanie i umieszczanie w Ogłoszeniach jakichkolwiek witryn, nie związanych z oczekiwaną usługą,
a2. generowanie przez Użytkownika plików typu "cookie",
a3. wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron Serwisu,
a4. "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody,
a5. zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert przez Użytkowników,
a6. automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki, w momencie otwierania lub opuszczania strony z Ogłoszeniem,
a7. automatyczne przekierowywanie osoby przeglądającej Ogłoszenie na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony z opisem Ogłoszenia.

5.4. Moran nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Serwisu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Moran nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

5.5. Moran zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Moran nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.

5.6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Moran ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5.7. Moran zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Moran może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

5.8. Serwis z założenia jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzania okresowych konserwacji. Administrator nie gwarantuje i nie udziela żadnych obietnic, że Serwis będzie dostępny bez przerw, a dostęp do oferowanych przez Serwis usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady Serwisu zostaną skorygowane.

5.9. Zabrania się korzystania z programów komputerowych do automatycznego odczytu danych, takich jak Crawler (Pająki, robaki, lub robotów itp.). Jakakolwiek elektroniczna ingerencja w oprogramowanie lub sprzęt używany do obsługi Serwisu jest zabroniona. Jako niezgodne z Regulaminem traktowane będą ingerencje bądź ich próby:
a. próby hakowania tzn. obejścia systemów bezpieczeństwa,
b. ładowanie / rozpowszechnianie wirusów, trojanów i robaków,
c. nieautoryzowany dostęp,
d. niedozwolone rozsyłanie treści (SPAM),
e. inne środki lub procedury, które zakłócić mogą prawidłowe funkcjonowanie Serwisu poprzez uszkodzenie sprzętu i/lub oprogramowania Serwisu.

Artykuł 6. Warunki dodawania wizytówki firmy oraz wysyłania informacji do firm

6.1. Użytkownicy powinni dołożyć należytych starań, aby wysyłane za pośrednictwem Portalu propozycje zawarcia umowy nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.
6.2. Moran w żadnym wypadku nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne ogłoszenie zawierające pogróżki, sprzeczne z prawem, niejasne, obraźliwe, obelżywe lub oszczercze informacje, a także treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo. Dlatego też w gestii Użytkownika leży zapewnienie, że sposób pozyskania treści, które zamieszcza w Serwisie, w tym m.in. teksty, zdjęcia, grafiki i linki, jest legalny, zwłaszcza nie naruszający żadnych obowiązujących przepisów i praw osób trzecich.


Artykuł 7. Odpowiedzialność

7.1. Serwis oferuje zainteresowanym dostęp do informacji dotyczących ogłoszeń o przetargach.
Moran dokłada starań, aby wszelkie podawane w Serwisie informacje były aktualne i prawidłowe. Gdyby jednak na stronie pojawiły się jakieś błędy, prosimy o zwrócenie nam na nie uwagi.

7.2. Moran nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a. trudności telekomunikacyjne w uzyskaniu połączenia z Serwisem,
b. wady transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezależnych od Serwisu,
c. straty spowodowane działaniem siły wyższej obejmującej m.in. katastrofy naturalne, działania wojenne, strajki, rozruchy, ataki terrorystyczne,
d. straty spowodowane decyzjami organów władzy publicznej,
e. opóźnienia wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, opóźnienia i inne nieprawidłowości wynikające z działania firm świadczących usługi poczty elektronicznej,
f. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem Serwisu i zasilania,
g. zamieszczone w Serwisie informacje, które:
g1. mają wyłącznie charakter ogólny i nie wskazują na specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty,
g2. są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne, odsyłają niekiedy do witryn zewnętrznych, nad którymi Moran nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
g3. nie stanowią porad specjalistycznych ani prawnych (o konkretną poradę należy zwrócić się do odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty),
h. Moran nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika.

7.3. Moran stara się ograniczać do minimum problemy spowodowane błędami technicznymi. Jednak niektóre z zamieszczonych w tym Serwisie danych lub informacji mogły zostać utworzone lub zapisane w plikach lub formatach, które nie są wolne od błędów, w związku z czym Moran nie może zagwarantować, że problemy takie nie spowodują przerw w dostępie do Serwisu lub innych zakłóceń w jego funkcjonowaniu. Moran nie bierze odpowiedzialności za tego rodzaju problemy pojawiające się podczas korzystania z tego Serwisu lub z jakichkolwiek witryn zewnętrznych, do których ten Serwis odsyła.

7.4. Zastosowanie ma pkt. 5.8 niniejszego Regulaminu.

7.5. Moran nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

7.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

7.7. Użytkownik korzystający z Usług w ramach których ma dostęp do ogłoszeń, tj. "Dostęp do ogłoszeń" lub "Narzędzia biznesowe 3w1" zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim żadnych informacji pozyskanych za pośrednictwem powyższych Usług. Każde ujawnienie tych informacji wobec osób trzecich, dystrybucja, transmisja, publikowanie bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy. W przypadku ujawnienia faktu naruszenia praw autorskich Usługodawcy, Usługobiorca poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tego tytułu.

7.8. Moran nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Moran przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności ogłoszeń dotyczących zakresu oferowanych przez Serwis Usług. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.
Moran nie ingeruje w treść ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników ani nie uczestniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Część treści dostępnych w Serwisie jest zamieszczana przez innych Użytkowników oraz pochodzi z Urzędowego Biuletynu Zamówień Publicznych, wobec czego Moran nie gwarantuje dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych produktów i usług.

7.9. Moran wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości i jakości handlowej, trwałości i przydatności do określonego celu. Moran nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z Serwisu, nawet jeśli Moran zostało uprzedzone o możliwości powstania takiej szkody lub mogło ją przewidzieć.
Użytkownik, który jest zainteresowany odpowiedzią na treść ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie powinien we własnym dobrze pojętym interesie skontaktować się z podmiotem występującym w danym ogłoszeniu jako Zamawiający lub Ogłoszeniodawca i potwierdzić autentyczność oraz aktualność oraz poprawność danego ogłoszenia. Moran wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za treść publikowanych Serwisie Ogłoszeń.

Celem Regulaminu nie jest ograniczenie odpowiedzialności Moran w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jej odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

 

 

Artykuł 8. Prawa i obowiązki

8.1. Hasła podawane podczas rejestracji są poufne i nie należy ich udostępniać osobom trzecim, nawet Administratorowi Serwisu. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim danych potrzebnych do zalogowania. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora Serwisu jeśli istnieje podejrzenie, iż osoba trzecia otrzymała dostęp do jego danych lub/ i dostęp do jego Konta jest nadużywany. Użytkownicy są zobowiązani do regularnej zmiany hasła.

8.2. Użytkowni zobowiązuje się do regularnego aktualizowania swoich danych osobowych, przy czym podmioty, których dane wskazane w Formularzu Rejestracyjnym nie stanowią zgodnie z przepisami prawa krajowego danych osobowych, są również zobligowane do ich aktualizacji niezwłocznie po zaistnieniu ich zmiany.

8.3. Administrator zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach korzystania z Usług mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub pokrewnych, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.

8.4. Zabrania się przesyłania bądź udostępniania na Portalu plików graficznych promujących przemoc, zawierających treści seksualne, dyskryminujących, obraźliwych, rasistowskich, zniesławiających lub w inny sposób naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem. Zabronione jest również publikowanie plików graficznych zawierających zastrzeżone nazwy, loga, marki firm lub inne prawnie zastrzeżone znaki.

8.5. Z zastrzeżeniem pkt. 7.9. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania sankcji w stosunku do Użytkownika dopuszczającego się złamania Regulaminu. Zależnie od wielokrotności popełnianych wykroczeń Administrator może podjąć następujące środki i sankcje:
a. ostrzeżenie Użytkownika,
b. częściowe lub całkowite usunięcie treści dodanych przez Użytkownika,
c. ograniczenie dostępu do Portalu,
d. czasowe zablokowanie Użytkownika,
e. całkowite zablokowanie Użytkownika.


Artykuł 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Moran określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług Płatnych na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania płatnych Usług lub wadliwego ich rozliczenia.

9.2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

9.3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Usługa była wykonana lub miała być wykonana.

9.4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

9.5. Moran rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Moran w tym terminie wyśle reklamującemu informację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

9.6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

9.7. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

9.8. Rozpatrzenie reklamacji związanych z świadczeniem Usług nastąpi w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.


Artykuł 10. Opłaty

10.1. Niektóre czynności świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu są odpłatne. Wysokość opłat za poszczególne Usługi i ich zakres oraz zasady ich zamawiania określa Załącznik nr 1 do Regulaminu (tj. Cennik Usług) oraz Załącznik nr 2 Cennik w ramach promocji.

Dostęp niektórych usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz korzystanie z następujących funkcjonalności: wyszukiwarka kodu CPV, wyszukiwarka orzeczeń.


Moran zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu. Moran zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej w zakładce Zmiany w Regulaminach.

10.2. Opłaty za Usługi są naliczane z góry za zamówiony okres abonamentowy. Okresem rozliczeniowym może być w zależności od dokonanego podczas składania Zamówienia przez Użytkownika wyboru:
a. okres trzymiesięczny
b. okres sześciomiesięczny
c. okres dwunastomiesięczny

10.3. Usługobiorcy wystawiane są faktury VAT wyłącznie na jego żądanie. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zamieszczonych na jego Koncie oraz potwierdzonych drogą e-mail.

10.4. Aby otrzymać fakturę VAT za zakupioną w Serwisie Usługę, Usługobiorca zobowiązany jest w terminie do 4 dni od dnia dokonania płatności za usługę przesłać na adres e-mailowy platnosci@informatorprzetargowy.pl numer referencyjny transakcji, której faktura dotyczy. Numer referencyjny transakcji nadawany jest automatycznie podczas realizacji zamówienia i jest on widoczny w profilu Usługobiorcy w zakładce "Moje transakcje". Faktura VAT zostanie wysłana na adres wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. Jeżeli Usługobiorca chce otrzymać Fakturę VAT na adres inny niż wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, zobowiązany jest do wskazania tego adresu w przesłanym e-mailu, o którym mowa w niniejszym punkcie, z wyraźnym dopiskiem "Fakturę VAT proszę przesłać na adres ... "- i podać ten adres.

Wniesienie opłaty za Usługę płatną oraz przesłanie e-maila w celu wystawienia przez Moran faktury VAT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

Jeżeli Usługobiorca nie posiada w Polsce ani siedziby ani filii i chce otrzymać fakturę VAT, jest zobowiązany do poinformowania o tym Moran podając tą informację w treści e-maila, o której jest mowa w niniejszym punkcie.

10.5. Administrator wyśle fakturę VAT na podany przez Usługobiorcę adres w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Administratora e-maila z informacjami wskazanymi w pkt. 10.4.

10.6. Usługobiorca ma prawo żądać od firmy Moran przygotowania duplikatów faktur za dowolny okres, w którym na rzecz Usługobiorcy była świadczona Usługa. Za każde jednorazowe przygotowanie i przesłanie do Usługobiorcy duplikatów faktur zobowiązany jest on do wpłacenia na rachunek bankowy Moran jednorazową opłatę w wysokości 10 PLN.

10.7. Opłaty za Usługi świadczone przez Moran w ramach Serwisu uiszczane są przez Usługobiorców za pomocą systemu PayU.pl, na rachunek wskazany podczas składania Zamówienia.

 

10.8. Gwarancja zwrotu pieniędzy - klient ma możliwość wystąpenia o zwrot pieniędzy za zakupione usługi w okresie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania dostępu do zakupionych usług (ePrzetargi-dostęp do ogłoszeń oraz Radar Przetargowy), przy klient otrzymuje dostęp do zakupionych usług automatycznie przy dokonaniu płatności za pośrednictwem systemu payu.pl lub otrzymuje dostęp poprzez aktywację usług na koncie klienta przez administratora serwisu InformatorPrzetargowy.pl o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową.

Komunikacja dotycząca gwarancji zwrotu pieniędzy odbywać się będzie z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej kontakt@informatorprzetargowy.pl.

Zwrot środków zostanie przekazany na wskazany przez klienta polski rachunek bankowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od klienta wiadomośći email ze wskazaniem wyżej wymienionego numeru rachunku bankowego.

30. dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy stanowi rodzaj okresu próbnego i może być wykorzystana przez daną firmę jednorazowo dla dla danej usługi. 

 


Artykuł 11. Polityka prywatności

11.1. W związku z prowadzeniem Serwisu, Moran zbiera i przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników Serwisu:
a. adresy e-mail przesyłane do Moran przez Użytkowników Serwisu,
b. dane podawane dobrowolnie przez Użytkowników Serwisu przy przesyłaniu formularzy znajdujących się w Serwisie,
c. wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Moran wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

11.2. Cele przetwarzania Danych Osobowych:
Dane Osobowe są przetwarzane w zakresie podstawowej działalności Moran oraz w niżej wymienionych celach:
a. w celach związanych zarządzaniem relacjami z klientami (np. dane kontaktowe),
b. w celach związanych realizacją zamówień (np. dostarczeniu zamówionych produktów),
c. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
d. potwierdzenia lub skorygowania danych osobowych,
e. w celach badań społecznych i marketingowych,
f. w celach marketingowych (tj. wysyłanie informacji o ofertach produktów Serwisu, jak również informacji i ofertach firm, których wizytówki są zamieszczone w Serwisie; o nowych produktach i/ lub usługach, informacji o użytkowaniu przez Państwa niniejszej witryny internetowej),
g. w celach związanych z wymaganiami ustanowionymi przez prawo, jak również przez przepisy odpowiednich władz i organów nadzorczych.

11.3 Dane niezbędne do realizacji Umowy gromadzone są w komputerowej bazie danych firmy. Danych tych nie udostępnia się osobom trzecim w celach komercyjnych. Na żądanie dane te mogą być przesłane klientowi przez e-mail.


Artykuł 12. Postanowienia końcowe

12.1. Moran zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie informatycznym, zmiany w ofercie.

12.2. Moran powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Serwisie oraz w zakładce Zmiany w regulaminach.

12.3. Jakakolwiek zmiana formy prawnej Usługobiorcy oznacza automatycznie kontynuację dostępu do Usługi przez podmiot, będący jego prawnym następcą. W takim przypadku Usługobiorca niezwłocznie powiadomi Usługodawcę o zaistniałej zmianie.

12.4. Regulamin jest dostępny w Serwisie.

12.5. Wszelkie spory, których strony nie mogą rozwiązać polubownie, wynikające ze świadczenia Usług Płatnych na podstawie Regulaminu strony poddają jurysdykcji sądów polskich.

12.6. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

12.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności w ramach Serwisu, spowodowanej brakiem opłacalności ekonomicznej, czy też innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Użytkowników.

12.8. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Serwisu, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) umieszczonych w Serwisie, przysługują Moran. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Moran za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Moran.

12.9. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

Załącznik nr 1 do Regulaminu Cennik podstawowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu Cennik promocyjny