Zarejestruj się | Data: 17 Styczeń 2018r. | Godzina 07:34

Przetargi / Ogłoszenia

A | A | A

Ogłoszenie nr 113470 - 2017 z dnia 2017-08-01 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Numer ogłoszenia o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, którego podwykonawstwo dotyczy:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 43026882400000, ul. Lipowa  1a, 20-020   Lublin, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 261 183 530, faks 261 183 501, e-mail rzilublin.zampub@ron.mil.pl.

Adres strony internetowej (URL): www.rzilublin.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna MON
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rzilublin.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Dokumentacja oznaczona klauzulą „ZASTRZEŻONE” będzie udostępniona w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lipowej 1a w Lublinie, pokój 211, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny spotkania z p. Dominiką Flis, tel.: 261 183 524 pod warunkiem posiadania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych szczegóły opisane są w SIWZ

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu i oferte składa się pod rygorem nieważnosci w formie [isemnej: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2017r. Prawo powe (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 113) osobiście lub za pomocą posłańca
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

adres:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ul. Lipowa 1a, 20 -020 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne:

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:
Roboty budowlane polegające na wydzieleniu stref bezpieczeństwa w budynku nr 112 wraz z budową klimatyzacji w pomieszczeniach Wojskowego Biura Emerytalnego przy ul. Spadochroniarzy w Lublinie
Numer referencyjny: ZP/PO/29/WB/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wydzieleniu strefy bezpieczeństwa wraz z dostosowaniem na te potrzeby instalacji kontroli dostępu i monitoringu, przebudowie pomieszczeń z utworzeniem pomieszczenia dla obsługi interesantów, przebudowie istniejącej rozdzielni głównej niskiego napięcia budynku oraz instalacji urządzeń klimatyzacyjnych. Powierzchnia objęta przebudową wynosi ok. 400 m2. 2. Stan istniejący: Budynek nr 112 zlokalizowany jest na terenie zamkniętym w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 5a na działce nr 2/4. Został on wzniesiony w latach 60 XXw. Na przestrzeni ostatnich lat została wykonana termomodernizacja obiektu. Budynek posiada trzy (3) kondygnacje nadziemne oraz jedną (1) podziemną. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane są z cegły, stropy prefabrykowane kanałowe, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa oraz drewnopodobna. Budynek wyposażony jest w instalacje: c.o., wod-kan, elektryczną, strukturalną. 3. Potrzeby i wymagania: Przebudowa pomieszczeń ma służyć dostosowaniu części budynku do wymagań określonych w obowiązujących przepisach. Wymagane jest wykonanie systemu kontroli dostępu, systemu alarmowego i monitoringu w celu osiągnięcia bezpieczeństwa wydzielonych stref. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - przebudowę układu pomieszczeń z wyburzeniami; - wykonanie prac wykończeniowych posadzek, ścian i stropów; - montaż instalacji klimatyzacji z przewodami freonowymi i odprowadzeniem skroplin; - przebudowę rozdzielni głównej niskiego napięcia, przeniesienie pomiaru do nowej rozdzielni oraz wykonanie instalacji elektrycznej; - wykonanie telewizyjnego systemu nadzoru (TSN), systemu kontroli dostępu (SKD) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN); - dostawę i montaż wyposażenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają opracowania: a) projekt budowlany:  architektura z konstrukcją;  instalacja klimatyzacji;  instalacje wewnętrzne elektryczne; b) projekt wykonawczy:  architektura z konstrukcją;  instalacja klimatyzacji;  instalacje wewnętrzne elektryczne;  system kontroli dostępu, telewizyjny system nadzoru;  system sygnalizacji włamania i napadu; c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;  architektura z konstrukcją;  instalacja klimatyzacji;  instalacje wewnętrzne elektryczne;  system kontroli dostępu, telewizyjny system nadzoru;  system sygnalizacji włamania i napadu. Zgodnie z art. 131g ust. 5 Zamawiający nie dopuszcza stosowania równoważnych rozwiązań technicznych w zakresie zaprojektowanego Systemu Kontroli Dostępu, Telewizyjnego Systemu Nadzoru i Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu. Zawarte w dokumentacji systemy ochrony zapewnią możliwość bezawaryjnej współpracy z istniejącymi systemami ochrony w pozostałej części budynku. Szczegółowy opis robót określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (załącznik nr 20) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i zatwierdzoną dokumentacją projektową. 5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: - Użytkownikiem realizowanej przebudowy będzie Wojskowe Biuro Emerytalne w Lublinie, zaś administratorem jest 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, - przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan bioz, - roboty będą prowadzone na terenie zamkniętym na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, - Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu lub przerwaniu jej realizacji, - na podstawie art. 208 § 3, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1666 z późn. zm.) obowiązek wyznaczenia koordynatora ds. bhp spoczywa na pracodawcy, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Wykonawca zawrze porozumienie o współpracy w dziedzinie bhp w zakresie koordynowania prac i wyznaczenia koordynatora ds. bhp z pracodawcą (Dyrektorem WBE), - istnieje możliwość odpłatnego poboru wody oraz energii elektrycznej na potrzeby prowadzonych robót po uzgodnieniu i zawarciu stosownych umów z 32 WOG Zamość (woda) i RZI w Lublinie (w zakresie energii elektrycznej), koszty podłączenia i opomiarowania poniesie Wykonawca, - sposób zabezpieczenia mediów zostanie określony w protokole przekazania placu budowy, - Wykonawca zapewni awaryjne zasilanie na czas wykonania przekładki pomiaru energii elektrycznej, - inwestycja jest finansowana z „Planu Inwestycji Budowlanych do 2 mln zł na 2017 r. realizowanych przez jednostki podległe IWspSZ”, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian limitu finansowego stosownie do kwot określonych w planie, - po zakończeniu montażu Wykonawca wystawi deklarację zgodności na wykonany system alarmowy (zgodnie z p. 2.1 Normy Obronnej NO-04-A004-8 : 2016), - Wykonawca na czas przerwania robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia wykonanych robót, - Wykonawca realizując roboty (w tym roboty rozbiórkowe) staje się wytwórcą odpadów. W czasie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.), - złom z rozbiórki Wykonawca przekaże do Magazynu SOI przy ulicy Kruczkowskiego 49 w Lublinie po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem 32 WOG Zamość, - Wykonawca opracuje instrukcję przeciwpożarową w uzgodnieniu z Użytkownikiem, zgodnie z Decyzją Nr 1 Spec./WOP Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej”. Ponadto w ramach zamówienia należy wykonać: - przeszkolenie wskazanych przez użytkownika osób w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i systemów zgodnie z przepisami i przedstawienie protokołów szkolenia, - serwisowanie, konserwację oraz przeglądy instalacji i urządzeń przez okres udzielonej gwarancji zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym (załącznik). 6. Dane dotyczące informacji niejawnych: Dokumentacja oznaczona klauzulą „ZASTRZEŻONE” będzie udostępniona w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lipowej 1a w Lublinie, pokój 211, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny spotkania z p. Dominiką Flis, tel.: 261 183 524. Osoby zgłaszające się powinny wystąpić do Szefa RZI w Lublinie z „Wnioskiem o udostępnienie dokumentów niejawnych” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6) oraz złożyć „Zobowiązanie oferenta do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych” (wg wzoru stanowiącego załącznik). Osoby zgłaszające się powinny posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do takich informacji wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji robót budowlanych związanych z dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy związanych z dostępem do informacji niejawnych kierownik budowy oraz kierownicy robót budowlanych obowiązani są do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1167) przez przetwarzanie informacji niejawnych rozumie się wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie. WIZJA LOKALNA Wykonawca na własny koszt może dokonać szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia, w tym celu może dokonać wizji lokalnej. Sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się p. Dorota Skiba tel. 261-183-396. UWAGA Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a pozostających w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do czasu zlikwidowania zaplecza budowy, do wysokości wartości ogółem brutto robót budowlanych, określonej w ofercie. Kopię opłaconej polisy Wykonawca przedłoży do dnia przekazania placu budowy – oryginał do wglądu. Nie dostarczenie kserokopii w powyższym terminie będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i do naliczenia kar umownych.
Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.6) Główny kod CPV:
45262700-8
      Dodatkowe kody CPV:
45310000-3, 45311000-0, 45312000-7, 45331220-4,

II.7) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: nie
II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 29/03/2018
W przypadku zawierania umowy ramowej na okres dłuższy niż 7 lat należy podać uzasadnienie dla konieczności zawarcia na taki okres umowy ze względu na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień nie

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:
1. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca oraz inny podmiot niebędący podwykonawcą zobowiązany jest do ochrony informacji niejawnych, w posiadanie których wszedł w związku z realizacją umowy, a także po jej zakończeniu, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1167). 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ochrony informacji niejawnych udostępnionych w ramach wykonywanej umowy, Wykonawca, ponosi odpowiedzialność karną na podstawie przepisów określonych w Rozdziale XXXIII Kodeksu Karnego. 3. Naruszenie obowiązków ochrony informacji niejawnych będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy oraz innego podmiotu niebędącego podwykonawcą obciążenia go karami umownymi i kosztami wynikającymi z tytułu rozwiązania umowy, a także do powiadomienia organów ścigania o tym fakcie. 4. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach. 5. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczania informacji dotyczących nowych Podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje, wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo. 6. Zamawiający ma prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień. 7. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp. 8. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy związanych z dostępem do informacji niejawnych projektanci oraz kierownicy robót budowlanych obowiązani są do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 9. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów. 10. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika kompleksu i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności: a) przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi uzgodnić z Dyrektorem WBE oraz Komendantem Ochrony Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, na terenie której wykonywane są prace, b) uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane są prace, na: - wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku, -użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego, 11. Wykonawca ma bezwzględny zakaz używania na terenie kompleksu wojskowego bezzałogowych statków powietrznych(BSP) np. typu DRON. 12. Pracownicy realizujący ze strony Wykonawcy roboty budowlane przed przystąpieniem do ich realizacji są zobowiązani do odbycia szkolenia dotyczącego wewnętrznych regulacji dotyczących zasad wejścia (wjazdu) i przebywania na terenie chronionego kompleksu wojskowego. Odbycie szkolenia potwierdza w formie pisemnej na liście uczestników szkolenia. Szkolenie organizuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ochrony w chronionym kompleksie. 13. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). 14. Zamawiający informuję, iż OBCOKRAJOWIEC zamierzający wejść na teren różnych chronionych jednostek lub instytucji wojskowych zobowiązany jest do uzyskania osobnych pozwoleń. Otrzymane pozwolenie uprawnia do wstępu tylko na wskazany w nim teren wojskowy.

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia:: nie

Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:
1. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca oraz inny podmiot niebędący podwykonawcą zobowiązany jest do ochrony informacji niejawnych, w posiadanie których wszedł w związku z realizacją umowy, a także po jej zakończeniu, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1167). 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ochrony informacji niejawnych udostępnionych w ramach wykonywanej umowy, Wykonawca, ponosi odpowiedzialność karną na podstawie przepisów określonych w Rozdziale XXXIII Kodeksu Karnego. 3. Naruszenie obowiązków ochrony informacji niejawnych będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy oraz innego podmiotu niebędącego podwykonawcą obciążenia go karami umownymi i kosztami wynikającymi z tytułu rozwiązania umowy, a także do powiadomienia organów ścigania o tym fakcie. 4. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach. 5. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczania informacji dotyczących nowych Podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje, wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo. 6. Zamawiający ma prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień. 7. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp. 8. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy związanych z dostępem do informacji niejawnych projektanci oraz kierownicy robót budowlanych obowiązani są do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 9. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów. 10. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika kompleksu i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności: a) przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi uzgodnić z Dyrektorem WBE oraz Komendantem Ochrony Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, na terenie której wykonywane są prace, b) uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane są prace, na: - wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku, -użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego, 11. Wykonawca ma bezwzględny zakaz używania na terenie kompleksu wojskowego bezzałogowych statków powietrznych(BSP) np. typu DRON. 12. Pracownicy realizujący ze strony Wykonawcy roboty budowlane przed przystąpieniem do ich realizacji są zobowiązani do odbycia szkolenia dotyczącego wewnętrznych regulacji dotyczących zasad wejścia (wjazdu) i przebywania na terenie chronionego kompleksu wojskowego. Odbycie szkolenia potwierdza w formie pisemnej na liście uczestników szkolenia. Szkolenie organizuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ochrony w chronionym kompleksie. 13. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). 14. Zamawiający informuję, iż OBCOKRAJOWIEC zamierzający wejść na teren różnych chronionych jednostek lub instytucji wojskowych zobowiązany jest do uzyskania osobnych pozwoleń. Otrzymane pozwolenie uprawnia do wstępu tylko na wskazany w nim teren wojskowy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: a) spełnia wymagania ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1167) w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w tym przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli. b) posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1432 ze zm.). c) Wykonawca posiada kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony p.poż. zawierających fluorowane gazy cieplarniane potwierdzone certyfikatem dla przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 r. poz. 881) wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych.
Informacje dodatkowe:
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe:
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: a) W okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną (1) robotę polegającą na montażu instalacji alarmowych: telewizyjnego systemu nadzoru, systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu, oraz - co najmniej jedną (1) robotę polegającą na wykonaniu instalacji klimatyzacji składającej się minimum z dwóch (2) jednostek wewnętrznych oraz jednej (1) jednostki zewnętrznej oraz - co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku administracyjno – biurowego o kubaturze co najmniej 1 000 m3 (wg PKOB klasa 1220). b) Posiada system teleinformatyczny akredytowany do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”. c) Skieruje do realizacji zamówienia:  co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności:  konstrukcyjno-budowlanej,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wymagana jest przynależność kierowników robót budowlanych do właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z art.14 ustawy Prawo budowlane – Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. z 2014r., poz. 1278). Wszystkie wyżej wymienione osoby muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do tych materiałów, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.  co najmniej jedną (1) osobę, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą certyfikat dla personelu zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 r. poz. 881) wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego;  osoby biorące bezpośredni udział w montażu instalacji alarmowych legitymujące się zaświadczeniem o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydanym przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji oraz posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie montażu systemów alarmowych; Osoby te muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do tych materiałów, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnymi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.  co najmniej jedną (1) osobę posiadającą zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie projektowania systemów alarmowych; Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do tych materiałów, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.  pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (art. 14 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie informacji niejawnych, t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) posiadającego zaświadczenie o odbytym szkoleniu dla pełnomocników ds. informacji niejawnych wydanym przez SKW lub ABW , a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne. Osoba ta musi posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez ABW albo SKW a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne.  inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego - na zasadach określonych w art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy o ochronie informacji niejawnych, posiadającego zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego – wydane przez ABW lub SKW, Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W przypadku dysponowania inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego na zasadach zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych należy przedstawić kserokopię zgody ABW lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz kserokopię zawartego porozumienia pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych.  administratora systemu teleinformatycznego na zasadach określonych w art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o informacji niejawnych, posiadającego zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu dla administratorów systemu teleinformatycznego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez SKW lub ABW, Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do tych materiałów, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W przypadku dysponowania administratorem systemu teleinformatycznego na zasadach zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych należy przedstawić kserokopię zgody ABW lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz kserokopię zawartego porozumienia pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych. UWAGA! Wszystkie osoby biorące udział w realizacji robót budowlanych związanych z dostępem do informacji niejawnych, w tym osoby upoważnione do bieżących kontaktów roboczych w imieniu Wykonawcy związanych z dostępem do informacji niejawnych obowiązane są do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp: tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”):
(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP
III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 131e ust.1 oraz 131e ust. 1b pkt 1) lit c) (art. 24 ust. 5 pkt 1i 8) ustawy Pzp. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-jako załącznik do oferty. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –jako załącznik do oferty, 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 1) , ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków – jako załącznik do oferty 5. Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.: wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawna, spółka partnerską, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osobą prawna jako załącznik do oferty.

III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:

III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, z podaniem:  numeru, rodzaju i zakresu posiadanych uprawnień budowlanych wraz z numerem zaświadczenia GINB o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, (zaświadczenie GINB nie dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia przed 1 stycznia 1995 r.),  numeru, rodzaju, daty wydania, daty ważności poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej,  numeru i daty wydania zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,  numeru i daty wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu pełnomocników ochrony informacji niejawnych oraz numeru i daty wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dla pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - wymagane są dokumenty wystawione przez ABW lub SKW,  numeru i daty wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu specjalistycznym dla administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego - wymagane są dokumenty wystawione przez ABW lub SKW.  numeru świadectwa ukończenia kursu montażu oraz projektowania systemów alarmowych,  numeru i daty wydania zaświadczenia o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji,  numeru i daty wydania certyfikatu dla personelu zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 r. poz. 881).  informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. - jako załącznik do oferty. Wykaz powinien obejmować wszystkie osoby opisane w pkt XV pkt 2 ppkt 3) lit c)zamówienia. 2. Wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przy realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamawiający:  co najmniej jedną (1) robotę polegającą na montażu instalacji alarmowych: telewizyjnego systemu nadzoru, systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu, oraz  co najmniej jednej (1) roboty polegającą na wykonaniu instalacji klimatyzacji składającej się minimum z dwóch (2) jednostek wewnętrznych oraz jednej (1) jednostki zewnętrznej oraz  co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku administracyjno – biurowego o kubaturze co najmniej 1 000 m3 (wg PKOB klasa 1220). wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. - jako załącznik do oferty. Każda przedstawiona w wykazie robota budowlana musi odpowiadać swoim rodzajem wymogom określonym w pkt XV ppkt 2 SIWZ. 3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1167): w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”- jako załącznik do oferty. 4. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1167): w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” z wyłączeniem przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych, (jeśli dotyczy) - jako załącznik do oferty. 5. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1167) w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w tym przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli, według wzoru stanowiącego załącznik do zaproszenia – jako załącznik do oferty. 6. Kserokopia ze strony dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego zawierająca informacje o zatwierdzeniu tej dokumentacji przez kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”(Procedury Bezpiecznej Eksploatacji i Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa) lub kserokopię świadectwa akredytacji systemu dla klauzuli innej niż „Zastrzeżone” lub kserokopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, – jako załącznik do oferty. 7. Kserokopię porozumienia między kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie dysponowania systemem teleinformatycznym akredytowanym do przetwarzania informacji o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” udostępnionym przez inną jednostkę (jeśli dotyczy) - jako załącznik do oferty. Porozumienie to dotyczyć ma korzystania z tego systemu, zawartego pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych. Porozumienie to musi zawierać informacje o korzystaniu z systemu teleinformatycznego oraz osób niezbędnych do funkcjonowania systemu – pełnomocnik, administrator, inspektor (zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych – Dz.U. z 2016r. poz. 1167) 8. Kserokopię ze strony zatwierdzonej „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone we własnej jednostce organizacyjnej oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1167) – jako załącznik do oferty; 9. Kserokopię aktualnej koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 poz.1432 ze zm.) – jako załącznik do oferty; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum lub spółki cywilne – Wykonawca dołączy do wniosku kserokopie aktualnych koncesji od wszystkich podmiotów, które będą prowadzić roboty związane z montażem systemu TSN, SKD i SSWiN. 10. Pełnomocnictwo - wystawione przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)- do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy(jeśli dotyczy)- jako załącznik do oferty. 11. Kserokopia zgody ABW i SKW na wykonywanie zadań przez administratora systemu teleinformatycznego lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w innej jednostce organizacyjnej wraz z kserokopią porozumienia w ww. kwestii między kierownikami jednostek organizacyjnych (jeśli dotyczy) - jako załącznik do oferty. 12. Kserokopia certyfikatu przedsiębiorcy wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych - jako załącznik do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum lub spółki cywilne – Wykonawca dołączy do wniosku kserokopie ww. certyfikatów od wszystkich podmiotów, które będą prowadzić roboty związane z montażem, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń klimatyzacyjnych.

III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
2. Wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przy realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamawiający:  co najmniej jedną (1) robotę polegającą na montażu instalacji alarmowych: telewizyjnego systemu nadzoru, systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu, oraz  co najmniej jednej (1) roboty polegającą na wykonaniu instalacji klimatyzacji składającej się minimum z dwóch (2) jednostek wewnętrznych oraz jednej (1) jednostki zewnętrznej oraz  co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku administracyjno – biurowego o kubaturze co najmniej 1 000 m3 (wg PKOB klasa 1220).

III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY
10. Pełnomocnictwo - wystawione przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)- do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy(jeśli dotyczy)- jako załącznik do oferty.

III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 766,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć 00/100 zł) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 92 1010 1339 0043 0113 9120 0000 Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia (i godziny) upływu terminu składania ofert. Data i godzina do której można składać oferty zostanie podana w zaproszeniu do złożenia oferty oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20 – 020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w formie oryginału: a) w pokoju nr 105 (kancelaria), lub b) w pokoju nr 113 (sekcja zamówień publicznych),lub c) dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. najpóźniej do dnia i godziny, upływu terminu składania ofert. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b. bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców  3
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
6. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona powyżej, Zamawiający wyłoni i zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów, zgodnie z poniższą formułą: 1) Jeden (1) punkt Wykonawca otrzyma za spełnienie warunku zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykonania robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, opisanych w pkt XV SIWZ.  Jeden (1) punkt Wykonawca otrzyma również za każdą dodatkową (nie wliczając robót wskazanych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu/kryteriów selekcji) wykonaną należycie robotę budowlaną, obejmujące swoim zakresem montaż telewizyjnego systemu nadzoru, systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu lub  instalacji klimatyzacji składającej się minimum z dwóch (2) jednostek wewnętrznych oraz jednej (1) jednostki zewnętrznej, lub  budowy lub przebudowy budynku administracyjno – biurowego o kubaturze co najmniej 1 000 m3 (wg PKOB klasa 1220), wykonaną w okresie ostatnich (5) pięciu lat przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, potwierdzoną dowodem, że została wykonana należycie . 2) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 dodatkowych punktów. 3) Do następnego etapu zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają największą ilość punktów. 4) W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska równą ilość punktów, decydujące znaczenie dla kwalifikacji będzie miała łączna wartość robót budowlanych, za które zostały przyznane punkty. 5) W przypadku, gdy Wykonawca powoła się kilkakrotnie na tą samą robotę budowlaną, z uwagi na wykonywanie jej przez kilka podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmioty udostępniające zasoby, Zamawiający przyzna za ten projekt lub robotę punkty tylko jeden raz, uwzględniając ilość robot, a nie ilość wykonujących ją podmiotów. 7. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 8. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż trzech wykonawców Zamawiający może: 1) Zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, określając nowy termin składania wniosków, informując o tym wykonawców którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo 2) Unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8 ppkt 1) Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców, którzy odpowiedzieli na pierwsze lub drugie ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
IV.1.4 Przewidziane jest prowadzenie postępowania w następujących po sobie etapach
(dotyczy negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego)
nie
Należy podać informacje na temat etapów di