Zarejestruj się | Data: 17 Styczeń 2018r. | Godzina 07:35

Przetargi / Ogłoszenia

A | A | A

Ogłoszenie nr 113467 - 2017 z dnia 2017-07-28 r.
Kędzierzyn-Koźle: WYKONANIE ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH ELEWACJI I DACHÓW OBIEKTU SZKOLNEGO w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak
Należy wskazać projekt/program: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 77117-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak
Numer ogłoszenia: 77645-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 90497-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, krajowy numer identyfikacyjny 4144700000, ul. ul. Mostowa  7, 47223   Kędzierzyn-Koźle, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 774 812 209, faks 774 812 209, e-mail zstop@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zstio.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH ELEWACJI I DACHÓW OBIEKTU SZKOLNEGO w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZSTiO.271.01.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia jest docieplenie dachów i ocieplenie ścian budynku A z częściową wymianą okien w ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu. Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez projekt pn.: Termomodernizacja budynku A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu składający się z: a)Części budowlanej i odgromów. b)Przedmiarów. c)STWiOR. d)Dokumentacji rysunkowej. Opublikowanych na stronie Zamawiającego www.zstio.net. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a)Wykonanie dokumentacji powykonawczej. b)Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy. c)Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. d)Remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach oraz zieleni. e)Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych. f)Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. g)Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.

II.4) Główny kod CPV:45321000-3
Dodatkowe kody CPV:,
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowę zawarto od dnia 30.05.2017 do dnia 16.10.2017
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/05/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Budowlanych RYMAR R. Szejna, M. Biała Spółka Jawna,,  ,  ul. Przyjaźni 45A,  47-225,  Kędzierzyn-Koźle,  kraj/woj. opolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1212435.91 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe: Wartość umowy brutto w chwili jej zawarcia wynosiła 1.201.749,02 pln


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/07/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu i SIWZ. Kontynuacja nieprzewidzianych robót budowlanych określonych umową w zakresie: 1) podłączenie zwodów pionowych instalacji odgromowej do istniejącego uziemienia, 2) podłączenie zwodów pionowych instalacji odgromowej do istniejącego tzw. otoku, 2) podłączenia wód opadowych z dachu do istniejącej instalacji deszczowej. Wartość robót nieprzewidzianych wynosi 7.757,16 zł brutto.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Kontynuacja nieprzewidzianych robót budowlanych określonych umową w zakresie: 1) podłączenie zwodów pionowych instalacji odgromowej do istniejącego uziemienia, 2) podłączenie zwodów pionowych instalacji odgromowej do istniejącego tzw. otoku, 2) podłączenia wód opadowych z dachu do istniejącej instalacji deszczowej. Wartość robót nieprzewidzianych wynosi 7.757,16 zł brutto. Konieczność zmiany wynika z okoliczności, których Zamawiający pomimo należytej staranności nie mógł przewidzieć, a mianowicie z dokonanych odkrywek instalacji istniejących nie podlegających wykonaniu, a jedynie podłączeniu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas prac przyłączeniowych po dokonaniu wykopów i odkrywek stwierdzono skorodowanie 55 mb bednarki otoku wymagającego bezwzględnie wymiany. Ponadto po odkryciu pozostałych otoków stwierdzono w trzech atriach jego brak, co skutkowało koniecznością uzupełnienia. W zakresie kanalizacji deszczowej po odkopaniu przyłącza okazało się, że żeliwne rury przyłącza są popękane, a czyszczaki zdekompletowane, wymagało to wymiany 12 niesprawnych czyszczaków wraz z rurami i kolanami.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość umowy brutto przed aneksem = 1 201 749,02 PLN Wartość brutto aneksu = 7.757,16 PLN Wartość umowy brutto po aneksie = 1 209 506,18 PLN