Zarejestruj się | Data: 17 Styczeń 2018r. | Godzina 07:41

Polityka ochrony prywatności

A | A | A

Ważne: Od 2017 z serwisu mogą korzystać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Użytkownik rejestrując konto w serwisie www.informatorprzetargowy.pl potwierdza, iż prowadzi działalność gospodarczą i dane przez niego wprowadzone takie jak adres email stanowią adres firmowy.

 


(Poprzednia polityka)

Serwis InformatorPrzetargowy.pl (należący do firmy Moran z siedzibą przy ul. Smardzowskiej 7 w Jaczowie, 67-200 Głogów, zwanej dalej jako "Moran") chroni Twoją prywatność w trakcie korzystania z Portalu oraz przestrzega stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, "za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej". Zakresem przedmiotowym ustawy o ochronie danych osobowych objęte są wyłącznie dane dotyczące osób fizycznych.Jej przepisów nie stosuje się do przetwarzania informacji o innych podmiotach, w szczególności o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ. U. Nr 173, poz. 1807) w takim zakresie, w jakim dane te identyfikują podmiot w obrocie gospodarczym i ściśle wiążą się z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.


W związku z prowadzeniem Serwisu, Moran zbiera i przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników Serwisu:

a. adresy e-mail przesyłane do Serwisu przez Użytkowników Serwisu,

b. dane podawane dobrowolnie przez Użytkowników Serwisu przy przesyłaniu formularzy znajdujących się w Serwisie,

c. wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Moran wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

 

Dane niezbędne do realizacji umowy gromadzone są w komputerowej bazie danych firmy. Danych tych nie udostępnia się osobom trzecim w celach komercyjnych. Na żądanie dane te mogą być przesłane klientowi przez e-mail.


Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

Moran nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu, chyba że:

a.) za zgodą podmiotu danych,

b) jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Moran,

c) dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

d) wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Cele przetwarzania Danych Osobowych:

Dane Osobowe są przetwarzane w zakresie podstawowej działalności Moran oraz w niżej wymionionych celach:
a. w celach związanych zarządzaniem relacjami z klientami (np. dane kontaktowe),
b. w celach związanych realizacją zamówień (np. dostarczeniu zamówionych produktów),

c. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
d. potwierdzenia lub skorygowania danych osobowych,

e. w celach badań społecznych i marketingowych,
f. w celach marketingowych (tj. wysyłanie informacji o ofertach produktów Serwisu, jak również informacji i ofertach firm, których wizytówki są zamieszczone w Serwisie; o nowych produktach i/ lub usługach, informacji o użytkowaniu przez Państwa niniejszej witryny internetowej),

g. w celach związanych z wymaganiami ustanowionymi przez prawo.


Niezależnie od powyższego, jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez HC lub korzystasz z usług oferowanych przez Portal, Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.


Informacja handlowa

HC jest zobowiązane do otrzymania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na podany adres elektroniczny Użytkownika. Informację handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez Rejestrację o której mowa w pkt. 2.5., jak również poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie "Newslettera" poprzez zapisanie się na niego w zakładce "Zapisz się na Newslettera" lub poprzez wyrażenie chęci wzięca w konkursach, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.


Prawa własności intelektualnej

Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Serwisu, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) umieszczonych w Serwisie, przysługują HC. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Moran za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Moran.


Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).