Zarejestruj się | Data: 17 Styczeń 2018r. | Godzina 07:44

O serwisie

A | A | A

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa:                                    Projekt społeczny informatorprzetargowy.pl 

Numer telefonu:                      501 363 605

Poczta elektroniczna:              kontakt@informatorprzetargowy.pl    

                                               tomasz@informatorprzetargowy.pl

                                               biuro@informatorprzetargowy.pl

Strona internetowa:                www.informatorprzetargowy.pl  

 

2. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE

Właścicielem serwisu jest Tomasz Hołówko, ur. 1981 r. w Głogowie.

blog tomaszholowko.pl 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

15.07.2013 – 31.07.2015    

Nazwa i adres pracodawcy:   IBM GSDC, ul. Muchoborska 8, Wrocław

Stanowisko: Starszy Koordynator ds. Usług w IBM Service Management

 

Order Now Team dla nordyckich klientów 

 • Koordynacja zakupu licencji na oprogramowanie, hardware, storage, bazy danych, serwisu, 
 •  Pozyskiwanie i kompletowanie informacji w celu złożenia zamówień na produkty i usługi, 

Service Activation & Deactivation Team dla nordyckich klientów 

 • Aktywacja i deaktywacja usług, zarządzanie checklistami, 
 • Stała współpraca z Project Manager’ami, Server Systems Operations Competency, SA&D Coordinators etc. w celu prawidłowego wypełniania checklist zgodnie z procesami, 

Compliance Web Portal 

 • Miesięczne raportowanie incydentów         

 AT&T Koordynator 

 •  Podstawowy punkt kontaktowy z AT&T,
 • Prowadzenie zadań związanych z siecią: aktywacja urządzeń i zgłaszanie ich do likwidacji,
 • Uczestniczenie w dochodzeniach związanych z incydentami, zarzadzaniem problemami w celu określenia ich wpływu na kontrakty z klientami. 

 

01.09.2008 – 06.08.2011

Nazwa i adres pracodawcy:    

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa


Stanowisko:

Specjalista w Zespole ds. Informatyzacji

Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym

 

Główne zajęcia i obowiązki:    

 • ocena formalna wniosków o dofinansowanie (e-administracja),
 • organizator i sekretarz komisji oceniającej projekty w ramach 7. Osi POIG (e-administracja),
 • rozliczanie kilkudziesięciu projektów w ramach 8. (8.3 i 8.4) Osi POIG, w tym kontrola dokumentów i przeprowadzanie wizytacji terenowych w miejscu realizacji projektów,
 • dokonywanie weryfikacji dokumentacji i postępowań przetargowych,
 • prowadzenie szkoleń dla beneficjentów;
 • przygotowywanie umów, sporządzanie aneksów do umów z beneficjentami; pomoc przy prawidłowej realizacji umów,
 • sporządzanie raportów planistyczno-sprawozdawczych,
 • przygotowywanie pism urzędowych,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie propozycji dokonywania zmian w istniejących rozwiązania w celu poprawy ich funkcjonowania,
 • sporządzanie informacji prasowych na temat zakresu wdrażanych działań.

 
 01.10.2006 – 31.03.2007

Nazwa i adres pracodawcy:      

KGHM Polska Miedź S.A., Biuro Zarządu, Departament Sprzedaży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

 

Stanowisko:

Referent (staż)

 

Główne zajęcia i obowiązki:

 • przygotowywanie ofert sprzedaży i kontraktów (krajowych oraz zagranicznych),
 • częściowe prowadzenie kontraktów,
 • praca z  dokumentami finansowymi, transportowymi,  współpraca z Departamentem Logistyki,
 • pomoc w obsłudze sekretariatu,
 • praca z systemem SAP.

 
 

EDUKACJA

2010 – 2011              

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe, Zamówienia Publiczne,

2007 – 2008

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studia Podyplomowe, Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem – strategia, projektowanie, wdrażanie. Temat pracy dyplomowej: System Informacyjny Schengen,

2000 -2006

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja Handel Zagraniczny, studia stacjonarne. Temat pracy magisterskiej: Factoring jako instrument finansowy wykorzystywany w transakcjach eksportowych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.

 

KURSY I SZKOLENIA

 • Wybrane elementy sieci i usług łączności elektronicznej,
 • Podstawy funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do Internetu,
 • Proces monitoringu i sprawozdawczości w perspektywie finansowej 2007-2013 w kontekście doświadczeń okresu programowania 2004-2006,
 • Cykl życia projektu w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13),
 • Kontrola procedur udzielania zamówień publicznych. Listy sprawdzające w przedmiocie poprawności przeprowadzanych procedur udzielania zamówień publicznych,
 • Zamówienia publiczne po nowelizacji, a wydatkowanie środków z Unii Europejskiej, 
 • Nieprawidłowości w realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Prawo zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r.,
 • ABC Zamówień Prawa Zamówień Publicznych,
 • Nowelizacja ustawy o finansach publicznych,
 • Skolenie z zakresu przygotowania studium wykonalności dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację NSRO,
 • Pomoc Publiczna udzielania przez WWPE w ramach działania 8.4 – „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili, POIG”.

 

3. HISTORIA SERWISU

Serwis www.informatorprzetargowy.pl od czasu jego powstania, czyli od stycznia 2011r. należy do jednego właściciela Tomasza Hołówko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Moran Tomasz Hołówko (dalej Moran). Firma Moran od chwili jej założenia (październik 2010) do lipca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Holowko Consulting. W okresie poprzedzającym założenie firmy i pierwszych miesiącach jej istnienia powstawała koncepcja funkcjonowania serwisu www.informatorprzetargowy.pl, natomiast uruchomienie Serwisu miało miejsce w styczniu 2011 roku.

Do pierwszej połowy maja 2012 serwis rozwijał swoją warstwę merytoryczną oraz docierał do potencjalnych Klientów drogą e-mail. Od drugiej połowy maja 2012 roku serwis rozbudował się o nową usługę do analizy rynku zamówień publicznych - radar przetargowy. W czerwcu 2012 zostały opracowane oryginalne postacie rysunkowe kojarzone wyłącznie z Serwisem, a także prezentacje multimedialne. W lipcu 2012 r. Serwis wzbogacił się o moduł księgarni, rozbudował się o funkcję czat z Biurem Obsługi Klienta,  zmienił wygląd raportu przesyłanego Klientom oraz wprowadził funkcjonalność faktury pro-forma. Rozpoczął także telefoniczne pozyskiwanie oraz obsługę Klientów.

Od lipca 2017 roku serwis funkcjonuje jako projekt społeczny, treści udostępniane są bezpłatnie, natomiast osoby, które chcą wesprzeć osobę pracującą przy adminitracji serwisu i jego utrzymania mogą dokonywać wpłat / darowizn.