Zarejestruj się | Data: 22 Luty 2018r. | Godzina 05:49

Aktualności

A | A | A

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie: średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw
Dodano: 2011-12-30
"Uprzejmie informujemy, iż:

1.  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1650,
2.  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1649.


Rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych kurs złotego w stosunku do euro będzie wynosił 4,0196.

Natomiast, stosownie do treści rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,  tzw. progi unijne będą równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:
   
1. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej:

    a)    130.000 euro - dla dostaw lub usług,
   
b)    5.000.000 euro - dla robót budowlanych;

 

2.  dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych:
    a)    200.000 euro - dla dostaw lub usług,
    b)    5.000.000 euro - dla robót budowlanych.
3.  dla zamówień sektorowych:
    a)    400.000 euro - dla dostaw lub usług,
    b)    5.000.000 euro - dla robót budowlanych.
   

4.  dla konkursów:

    a)    przeprowadzanych przez zamawiających sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - 130.000 euro;
   b)     przeprowadzanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni i nieprzeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 200.000 euro;
   c)     przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 400.000 euro.

Teksty ww. rozporządzeń są dostępny dla Państwa pod poniższymi linkami:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

Źródło: www.uzp.gov.pl